Vedtægter

favicon
Vedtægter for Foreningen Tranum Strandgårds Venner

Vedtægterne bringes i redigeret udgave med anførsel af ændringstidspunkt

 §1

Foreningens navn er: Tranum Strandgårds Venner.

 §2

Foreningens formål er, at skabe et kunstnerisk og kulturelt miljø i Strandgårdens bygninger gennem udstillinger, der tilgodeser forskellig kunst- og kunsthåndværkerformer samt kulturelle arrangementer, der giver plads til alle genrer indenfor alle kulturelle udtryksformer.

 §3

Alle borgere i Jammerbugt Kommune samt øvrige, der føler tilknytning til området kan være medlemmer.

 §4

Foreningen Tranum Strandgårds Venner ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der forestår det daglige arbejde.

Formand og kasserer tegner foreningen.

 §5

Foreningen Tranum Strandgårds venner afholder generalforsamling en gang om året i januar kvartal. Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflertal.

Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig.

Kun medlemmer der har betalt medlemskab senest 7. dage før generalforsamlingen kan afgive stemme.

Ingen kan ved fuldmagt på generalforsamlingen repræsentere mere end et medlem.

 §6

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for næste år.
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (i lige år vælges 3 medlemmer og i ulige år vælges 4 medlemmer) bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når et flertal er tilstede deriblandt formand eller næstformand.
  7. Valg af 2 suppleanter.
  8. Valg af revisor.
  9. Eventuelt.

 §7

Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer på generalforsamlingen.

 §8

Ingen, hverken menige medlemmer eller bestyrelsesmedlemmer, hæfter personligt og/eller solidarisk for de af foreningen indgåede forpligtelser.

Hæftelsen er derved begrænset til at omfatte foreningens formue.

 §9

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af et flertal i bestyrelsen eller 2/3 af foreningens medlemmer med 14 dages varsel.

 §10

Ved eventuel opløsning af foreningen overdrages kassebeholdningen, samt alt inventar og andre eventuelle værdier til Jammerbugt Kommune.

Foreningen kan kun opløses såfremt 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer stemmer for det på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der hver indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Disse vedtægter er først godkendt på stiftende generalforsamling den 5. februar 2008.

Vedtægterne er ændret ved generalforsamling 2. marts 2012

Nærværende vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen afholdt på Tranum Strandgård, torsdag d. 28. februar 2013